takaisin


Matti Rautaniemi on kirjoittanut hyvän kirjoituksen joogan historiasta Suomessa. Suosittelen lukemaan!

https://mattirautaniemi.files.wordpress.com/2012/08/historia.pdf

-----

Joogan historia Suomessa

  

Joogan historia on tuhansia vuosia pitkä ja haarautuu moneen suuntaan. Suomeen jooga saapui  kuitenkin vasta reilut sata vuotta sitten. Siitä huolimatta myös Suomen joogahistoriassa on  ehtinyt olla monenlaisia värikkäitä vaiheita

   

TEKSTI MATTI RAUTANIEMI

 

Suomen joogahistoriaa 1980-luvun alussa kartoittaneen Harry Halénin mukaan jooga tuli alun perin tunnetuksi Suomessa teosofisen julkaisutoiminnan kautta. Vuonna 1894 perustettu Suomen teosofinen looshi julkaisi Bhagavadgitan ensimmäisen suomennoksen vuonna 1905 sekä Swami Vivekanandan karmajoogaa (1912) ja bhaktijoogaa (1922) käsittelevät teokset. Joogaa käsitteleviä artikkeleita ilmestyi tiuhaan myös teosofien omassa lehdessä. Varhaista joogantuntemusta maassamme edistivät myös englantilaisen teosofin Ernest Woodin vierailu vuonna 1922 sekä tuotteliaan Pekka Ervastin joogaa käsittelevä luentosarja vuonna 1923.

 

Teosofien painopiste oli korostetusti joogan mentaalisissa harjoituksissa. Kuitenkin jo vuonna 1911 julkaistiin Suomessa ensimmäinen joogan fyysisiä harjoituksia käsittelevä teos. Se oli Joogi Ramatsharakaksi itseään kutsuneen amerikkalaisen William Walker Atkinsonin kirjoittama Parantaminen sielunvoimilla ja hengellä. Hathajoogan harjoittaminen alkoikin vähitellen itää niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Hathajoogaa pidettiin kuitenkin tuolloin teosofien piireissä ”alempana” tai jopa ”rappeutuneena” joogana. Tämän käsityksen taustalla saattoi olla joogan fyysisten harjoitusten virheellinen samastaminen intialaisten fakiirien äärimmäisiin ruumiillisen itsekidutuksen muotoihin. Halénin mukaan ainakin esimerkiksi Perkka Ervast samasti fakirismin ja hathajoogan.

 

Mielenkiintoista on myös se, että teosofien piirissä hathajoogan, mantrajoogan ja layajoogan ”ulkoa sisälle” suuntautuvia harjoituksia pidettiin jostakin syystä vaarallisempina kuin rajajoogan ”mielen korkeammilta tasoilta” lähtevää tietä. Päinvastoin kuin nykyisin useissa varhaisissa joogaa käsittelevissä julkaisuissa myös korostettiin, että jooga ei ole kaikkia varten, eikä sitä tulisi lainkaan harjoitella ilman täydellistä ja vakavaa omistautumista. Intialaisen askeettisen perinteen oppeja seuraten esimerkiksi teosofiset kirjoittajat esittivät lukuisia elämäntapaa koskevia ehtoja, jotka olisi täytettävä ennen joogaharjoitukseen ryhtymistä. Pyrkimys joogan perinteen suojelemiseen oli siis ilmeisen voimakas.

  

Ei ole tietoa, kuinka paljon ja missä laajudessa joogatekniikoita harjoitettiin Suomen teosofien piirissä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Joogalla oli ilmeisesti tärkeä asema teosofisessa elämäntavassa, mutta systemaattista opetusta ei järjestetty. Teosofis-ruusuristiläiseltä pohjalta noussut Kirjeopisto Via aloitti kuitenkin toimintansa Savonlinnassa vuonna 1955. Viaa voidaan pitää ensimmäisenä järjestäytyneenä joogaa opettaneena tahona Suomen joogahistoriassa. Vian perustajat Tyyne Matilainen (1911–1989) ja Mirja Salonen (1925–2002) kehittivät kuitenkin oman ajatusjoogaksi kutsutun versionsa rajajoogasta. Nimensä mukaisesti Vian opetus tapahtuu pääasiassa kirjekurssien muodossa. Sen pohjana ovat edelleen Tyyne Matilaisen ja Mirja Salosen vuosina 1955–1957 laatimat kymmenen opetuskirjettä, jotka opastavat henkiseen kehitykseen loogisen ja positiivisen ajattelun avulla. Kirjeopisto perusti yhdessä vuonna 1977 perustetun oppilasyhdistyksensä Via ry:n kanssa Via-Akatemian vuonna 1995. Via-Akatemia keskittyy liikkeen opetusten kehittämiseen ja julkaisee Uusi Safiiri -lehteä.

 

Joogan Julkiset kasvot: ture arasta suomen Joogaliittoon

  

1940-luvulla julkisen joogan opettamisen aloittaneen oopperalaulaja Ture Aran (1903– 1979) voidaan kuitenkin sanoa antaneen joogalle ”julkiset kasvot” Suomessa. Ara sai oppinsa persialaiselta lääkäriltä Sahibilta, jon- ka hoidettavaksi hän matkusti Itävaltaan 1920-luvulla. Halénin kuvaus zarathustralai- sen Sahibin ”Valoinstituutista” luo ”Atlantiksen vuotuista kohoamista merenpohjasta ” rekisteröivine mittareineen, tiibetiläisine huoneineen ja mystisine jalokivineen jopa karikatyyrimaisen kuvan eksoottisesta henkisten oppien opettajasta. Halén kertoo Aran kuitenkin saaneen myös huomattavasti vaikutteita Rudolf Steinerin opeista ja käyttäneen opetuksessaan sekä antroposofiaan että teosofiaan liittyviä käsitteitä. Vuodesta 1957 Ara alkoi pitää joogakursseja Viittakiven Kansainvälisessä Kansankorkeakoulussa Hauholla.

  

Viittakiven opistosta muodostuikin Suomen joogahistorian kannalta keskeinen paikka. Opistossa vierailleiden intialaisten luennoitsijoiden ja opiskelijoiden kerrotaan tuoneen mukanaan tietoa joogasta heti opiston toiminnan aloittamisesta asti. Vuosina 1956–1957 Viittakivessä sosiaalityöstä luennoinut intialainen Dhiren Datta herätti joogaharjoituksellaan joidenkin Viittakiven suomalaisten opettajien mielenkiinnon, ja pian opistossa alettiin opettaa jooga-asanoita kuntoliikuntana. Suomen siihenastisen joogahistorian kannalta Dattan suomalaisille kohdistamassa opetuksessa oli silmiinpistävää se, että hän ei ilmeisesti liittänyt opetukseensa lainkaan joogan perinteisiä filosofisia tai uskonnollisia ulottuvuuksia. Datta opetti joogaa terveyttä edistävänä psykofyysisenä tekniikkana, ja joogan henkisistä puolista kiinnostuneita suomalaisia hän kehotti rukoilemaan kristillisen tradition mukaisesti.

 

1960-luvun puolivälissä erilaisten hatha-joogan muotojen harjoittaminen kasvoi äkisti eri puolilla Eurooppaa. Yhä useammat ihmiset kiinnostuivat joogan tarjoamista mahdollisuuksista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vuonna 1966 Viittakiveen saapui Bihar School of Yogan toinen perustaja Ma Yogashakti Saraswati. Yogashaktin vierailu herätti myös tiedotusvälineiden mielenkiinnon ja toi joogan maassamme siinä määrin laajaan tietoisuuteen, että seuraavan vuoden kursseille osallistui ennennäkemätön määrä oppilaita. Joogan tunnettuutta lisäsi epäilemättä myös kirjailija Mielikki Ivalon (1903-1995) sekä hänen Suomen Intian suurlähettiläänä toimineen miehensä elämästä kertova tv-ohjelma. Ivalo oli tutustunut joogaan jo 1964 ja sittemmin opiskellut Delhissä jooganopettajaksi.

 

Nykyisin Suomen Joogaliittona tunnettu Suomen Yogayhdistys perustettiin Suomessa työskennelleen intialaisen insinöörin, Uttam Soodin, aloitteesta vuonna 1967. Seuraavana vuonna yhdistyksellä oli jo 400 jäsentä ja paikallisjärjestöjä ympäri maata. Suomen Yogayhdistys alkoi myös julkaista perustamisestaan lähtien omaa lehteä. Uttam Sood palasi Intiaan vain muutama vuosi yhdistyksen perustamisen jälkeen. Yhdistyksen puheenjohtajina toimivat sittemmin mm. Erkki Melartin (ks. Ananda 1/2007), Elvi Saari ja Arvo Tavi. Suomen Joogaliitosta tuli Euroopan Joogaunionin jäsen, mikä edesauttoi ulkomaisten opettajien säännöllisiä vierailuja Suomeen. Vuodesta 1974 Joogaliitolla on ollut oma kurssikeskus Saarijärvellä.

  

Euroopan Joogaunionin perustajalla Gerard Blitzillä (1901–1990) kerrotaan olleen huomattava vaikutus siihen, millaiseksi Suomen Joogaliiton opettama jooga muotoutui. Joogaliiton pyrkimyksenä oli alusta asti soveltaa joogan menetelmiä niin, että ne sopisivat mahdollisimman hyvin suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisten fyysisiin valmiuksiin. Taustalla vaikutti Blitzin opettajan, modernin joogaharjoituksen suosion kannalta mahdollisesti tärkeimmän intialaisen joogin, Sri Tirumalai Krishnamacharyan (1888–1989) opetus. Krishnamacharyan tunnettu näkemys oli, että joogaharjoitus on sovitettava kunkin oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi. Toinen Joogaliittoon voimakkaasti vaikuttanut opettaja oli Krishnamacharyan pojan, T. K. V. Desikacharin, oppilas Faridah Sheikh Ahmad.

 

1970-luku ja guru-liikkeet

  

1970-luvun alkuvuosina Joogaliittoa perustamassa ollut Uttam Sood palasi jälleen Suomeen ja perusti matkatoimisto Intia-keskuksen, jonka puitteissa hän aloitti myös joogan opettamisen. Sood oli nyt omaksunut nimen Svami Nityananda, ja hän alkoi myös julkaista Himalajan Yoga-lehteä sekä tehdä TV- ohjelmaa joogasta. Samalla vuosikymmenellä myös kansainvälisesti tunnetut uudet jooga- ja meditaatiosuuntaukset rantautuivat suomeen. Monet näistä liikkeistä olivat muodostuneet jonkin tietyn henkisen opettajan ympärille, ja ne erosivat tässä mielessä selvästi yhdistystoimintaan tukeutuvista Suomen Joogaliitosta ja Kirjeopisto Viasta sekä varhaisesta, ilmeisesti melko järjestäytymättömästä ja yksilöllisestä teosofisesta joogakiinnostuksesta. Lukuisista uusista tulokkaista merkittävimmät olivat Transsendenttinen Meditaatio ja Ananda Marga.

  

Jäsenmääränsä puolesta ylivoimaisesti suosituin uusista tulokkaista oli Maharishi Mahesh Yogin (1918–2008) perustama mantrajoogan muoto Transsendenttinen Meditaatio (TM), jonka ensimmäinen paikallisyhdistys Suomessa perustettiin Helsinkiin 1971. Harri Heinon mukaan liikkeen suosio lähti kuitenkin kasvuun vasta vuodesta 1976 eteenpäin. Vuonna 1980 sillä oli jo yli 10 000 jäsentä. Liike levisi vuosien varrella myös muihin kaupunkeihin ja on edelleen aktiivinen. Viime vuosina muun muassa amerikkalainen elokuvaohjaaja David Lynch on vieraillut Suomessa promotoimassa menetelmää.

 

Taavi ja Teemu Kassilan sekä Jarkko Heralan aloitteesta Suomeen vuonna 1972 saapunut Ananda Marga on taas sikäli kiinnos- tava, että sen joogaopetukseen osallistuivat 1970-luvulla muun muassa muutamat Anandankin sivuilla haastatellut tunnetut suomalaiset, kuten jo mainittu Taavi Kassila (ks. Ananda 1/09) sekä poliitikko Heidi Hautala (ks. Ananda 4/07) ja muusikko Pelle Miljoona (ks. Ananda 4/06). Bengalilaisen Shrii Shrii Anandamurtin (1921–1990) opetuksiin perustuva Ananda Marga tunnetaan jooga- ja meditaatio-opetuksensa lisäksi yhteiskunnallisesta aktiivisuudestaan. Suomessa liike on pitänyt muun muassa päiväkotia ja järjestänyt esimerkiksi 1970-luvulla asana-opetusta Keravan ja Sörnäisten vankiloissa. Ananda Marga oli alkuaikoinaan näkyvimpiä uusia joogaliikkeitä Suomessa, mutta sittemmin sen toiminta on muuttunut pienimuotoisemmaksi.

  

Varsin myöhäisenä tulijana näiden liikkeiden joukkoon voidaan mainita myös Krishna-tietoisuuden liike ISKCON, joka teki Suomessa ahkerasti lähetystyötä pitkin 1970-lukua. Varsinaisesti liikkeen toiminta alkoi vasta 1982, kun ensimmäinen Krishna-temp- peli perustettiin Helsinkiin. A. C. Bhaktive- danta Swami Prabhupadan (1896–1977) pe- rustama bhaktijoogaa opettava Krishna-liike eroaa muista Suomessa vaikuttavista jooga-suuntauksista etenkin siinä, että se on selvästi sitoutunut hindulaiseen uskonnonharjoitukseen, kun muissa joogamuodoissa korostetaan uskonnollista sitoutumattomutta. Liike rekisteröityikin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi jo vuonna 1984.

  

Joogan uusi aalto ja jooga Suomessa nykyisin

  
Tätä nykyä yhä useammat jooganopetusta tarjoavat tahot ovat muodoltaan liikeyrityksiä. Ne eivät ole yhdistyksiä tai tiiviitä ideologisia yhteisöjä, vaan joogan harjoittaminen niissä perustuu vapaamuotoiseen asiakassuhteeseen. Monet näistä nykyisen ”joogabuumin” takana olevista joogasuuntauksista saapuivat Suomeen 1980-luvun lopulla. Vuonna 1988 Derek Ireland ja Radha Warrell toivat Tove Palmgrenin kutsumina maahamme Sri K. Pattabhi Joisin (1915–2009) opettaman astangajoogan. Tämä Krishnamacharyan opetuslinjaan pohjaava, fyysisesti vaativa suuntaus innoitti erityisesti uutta nuorten jooganharjoittajien sukupolvea ja aloitti Kimmo Ketolan mukaan uuden vaiheen suomalaisessa joogassa. 1990-luvun puolivälin jälkeen Suomeen perustettiin ensimmäiset astangajoogakoulut. Ensimmäinen yksinomaan astangajoogaan keskittynyt suomalainen joogakoulu perustettiin Poriin vuonna 1997. Pitkäikäisin niistä on kuitenkin Petri Räisäsen ja Juha Javanaisen samana vuonna perustama Helsingin Astanga Joogakoulu.

 

2000-luvun alussa yhä useammat itsenäiset, pääasiassa asana-harjoitukseen keskittyvät joogakoulut aloittivat toimintansa. Uusien astangajoogakoulujen lisäksi esimerkiksi B.K.S. Iyengarin ja Bikram Choudhurin opetustraditiot saapuivat Suomeen. (B.K.S. Iyengarilla oli toki ollut vaikutusta jo Suomen Joogaliiton opetuksessa, mutta varsinainen iyengarjooganopetus alkoi vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen.)

 

Myös useat kuntosalit ottivat astanga- ja iyengarjoogan kaltaisten, fyysisesti vaativien ja näyttävien joogamuotojen innoittamina filosofisesta kontekstistaan irrotetun asana-opetuksen osaksi kurssitarjontaansa. Kymmenen viime vuoden aikana jooga onkin monissa tapauksissa irtaantunut vielä entisestään uskonnollis-filosofisista juuristaan. Tietynasteinen kaupallistuminen onkin varmasti edesauttanut paitsi joogan näkyvyyttä ja leviämistä, myös joissakin tapauksissa varsin pitkälle edennyttä maallistumista. Kun joogaa opiskellaan asiakassuhteessa, määrittää harjoittajan oma sitoutumisen aste ja mielenkiinto pitkälti sen, millaisen sisällön joogaharjoitus saa.

  

Kuitenkin myös perinteisemmässä mielessä henkinen jooganharjoitus lähti uuteen nousuun vuosituhannen vaihteen tienoilla. Sri Mataji Nirmala Devin Sahajajooga saapui oikeastaan jo 1988, mutta se on ollut erityisen näkyvästi esillä varsinkin 2000-luvun alussa, jolloin jooga alkoi saavuttaa entistä suurempaa suosiota. Paljon huomiota on saanut osakseen myös joogaa kokonaisvaltaisena elämäntapana opettava jooga- ja tantrakoulu Natha, joka aloitti toimintansa suomessa vuonna 1997. Vaikka vuodesta 1998 lähtien tuhansia suomalaisia vuosittain halannutta Äiti Ammaa ei suoranaisesti pidetäkään joogan edustajana, on hänenkin ympärilleen muodostunut liike syytä mainita osana tätä samaa ilmiötä. Amma on Suomessa poikkeuksellisen tunnettu muuhun Eurooppaan verrattuna. Näkyvimpänä liikkeen edustajana Suomessa voidaan tietysti mainita vuonna 2009 Intiaan muuttanut Taavi Kassila.

   

Erilaiset joogasuuntaukset näyttänät siis saapuneen Suomeen aaltoina. Teosofian idealistista ja esoteerista aaltoa seurasi Suomen joogaliiton edustama selvästi aiempaa ulospäinsuuntautuneempi ja käytännöllisempi aalto. Sitten saapuivat uskonnon rajamailla operoineet guruliikkeet, joiden perässä tulivat joogan massasuosioon johtaneet, aiempaa fyysisesti vaativammat mutta samalla sitoutumisen kannalta vapaamuotoisemmat suuntaukset. 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä mietiskelytekniikat vaikuttavat olevan jälleen uudessa nousussa esimerkiksi Paramhansa Yoganandan tunnetuksi tekemän kriyajoogan kasvavan suosion myötä. Näyttääkin helposti siltä, että Suomen joogahistoriassa on kyse meditaation ja asanoiden eli joogan henkisten tai ruumiillisten puolten korostamisen heilurimaisesta vaihtelusta. Asia ei tietenkään ole aivan näin yksinkertainen.

  
Samalla kun joogamuotojen ja -suuntausten kirjo on maassamme kasvanut, myös joogasta kiinnostuneiden ihmisten määrä on lisääntynyt. Joogaharjoitusta motivoivat odotukset, halut ja tarpeet ovat varmasti vähintäänkin yhtä moninaiset kuin tarjolla olevat harjoitusvaihtoehdotkin. Teosofisen idealismin ja kuntosalilla hikoilun väliin mahtuu niin monia välimuotoja, että jonkin joogamuodon leimaaminen yksinomaan henkiseksi tai fyysiseksi on tuskin perusteltua. Samoin on laita perinteissä pitäytymisen ja niiden uudelleentulkinnan suhteen. Erilaisten joogaa koskevien käsitysten rauhanomainen rinnakkaiselo ei ole menneinä vuosikymmeninä aina onnistunut. Kysymys siitä, mikä oikeastaan tekee joogasta
joogaa eli ”yhdistymisen tiedettä”, on tietysti hyvin olennainen. On kuitenkin pidettävä mielessä, että ilman monimuotoisuuttaan ja muuntautumiskykyään jooga tuskin olisi koskaan kulkeutunut näin kauas synnyinseuduiltaan. 

  

kirjoittaja viimeistelee parhaillaan astangajoogaa käsittele- vää pro graduaan Helsingin Yliopistossa. Hän haluaa kiittää kirjeopisto Vian terttu seppästä, teosofisen seuran marja artamaata ja suomen Joogaliiton katri masonia taustatiedoista.

-----